wtorek, 20 lutego 2018

Działania i wnioski

14 lutego 2018 r. zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z prośbą o ustawienie do pionu przekrzywionego znaku w rejonie budynku przy ul. gen. J. Hallera 8. Znak naprawiono 15 lutego 2018 r.

 • 19 lutego 2018 r. przedstawiciele naszej inicjatywy uczestniczyli w spotkaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Dąbrówki Małej i Burowca, które odbyło się przy ul. Techników 5.
  ------------------------------------------------
 • Od 19 lutego 2018 r. do 25 lutego 2018 r., wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dąbrówki Małej i Burowca oraz z Radą Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała, prowadziliśmy zbiórkę podpisów pod petycją do prezydenta Katowic w sprawie fetoru i unoszących się nieprzyjemnych zapachów na terenie dzielnic Dąbrówka Mała, Burowiec i Szopienice.
  ------------------------------------------------
 • W czwartek 22 lutego 2018 r. przedstawiciele naszej inicjatywy uczestniczyli w wykładzie cyklu „Podziel się historią”, zatytułowanym „Pomniki i miejsca pamięci w Roździeniu i Szopienicach”, który poprowadził Michał Bulsa z Działu Historii Muzeum Historii Katowic. Spotkanie odbyło się o godzinie 15.00 w gmachu głównym Muzeum Historii Katowic przy ul. ks. Józefa Szafranka 9.

czwartek, 15 lutego 2018

Kolejne interwencje i działania

 • 8 lutego 2018 r. poprosiliśmy Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach o pilną interwencję w sprawie zapadającego się chodnika, zlokalizowanego pomiędzy nieruchomościami przy ul. Wandy 24 i ul. gen. Józefa Hallera 10 i 12. Chodnik naprawiono 12 lutego 2018 r.
  ------------------------------------------------
 • 1 lutego 2018 r. zwróciliśmy się do władz miasta z prośbą o rozważenie możliwości wyasfaltowania drogi na przedłużeniu ulicy Pogodnej. Chodzi o około 70-metrowy odcinek w kierunku garaży, położony na działce 659/31, karta mapy 12, obręb Dąbrówka Mała (mapa poglądowa w załączeniu). W przypadku braku takiej możliwości poprosiliśmy o doraźne zasypanie i zlikwidowanie dziur w drodze, gdyż utrudniają poruszanie się pojazdów w kierunku garaży. Z drogi tej korzysta wielu mieszkańców osiedla w rejonie ulic Kuśnierskiej, Przedwiośnie i Pogodnej, którzy posiadają w tym rejonie swoje garaże. Pismem z dnia 9 lutego 2018 r. Wydział Budynków i Dróg UM Katowice przekazał sprawę do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

poniedziałek, 12 lutego 2018

Będzie remont ul. R. Pitery w Dąbrówce Małej

29 stycznia 2018 r. zwróciliśmy się do prezydenta miasta o rozważenie możliwości przystąpienia do remontu nawierzchni jezdni ulicy Romualda Pitery w dzielnicy Dąbrówka Mała w Katowicach. Obecnie jezdnia jest spękana i zniszczona. Zasadne wydaje się, by przystąpić do modernizacji tej ulicy. Przyczyni się do polepszenia dojazdu do posesji przy ww. ulicy. W odpowiedzi z dnia 6 lutego 2018 r. wiceprezydent miasta Bogumił Sobula poinformował, że remont nawierzchni zostanie przeprowadzony w 2018 roku przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów.

piątek, 9 lutego 2018

Hałda odpadów z Czech na terenie dawnej HMN jest dowodem rzeczowym?

19 grudnia 2017 r. - w nawiązaniu do prowadzonej korespondencji w sprawie usunięcia hałdy odpadów nielegalnie przywiezionej z terenu Czech na tereny dawnej Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” przy ul. ks. mjr. Karola Woźniaka - zwróciliśmy się z zapytaniem do władz miasta: jakie kroki prawne i decyzje w tej sprawie zostały podjęte przez władze miasta w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku. Hałda odpadów nadal zalega na terenie przy ul. ks. mjr. K. Woźniaka, a mieszkańcy dzielnicy Szopienice wciąż uważają sprawę za niezwykle ważną i pilną, równocześnie oczekując na usunięcie z dzielnicy tych odpadów (zwłaszcza, że w sąsiedztwie hałdy znajdują się kolejne odpady, pozostałe po działalności firmy „Eko-Szop” / „Eko-Rewital”). W odpowiedzi z dnia 1 lutego 2018 r. Wydział Kształtowania Środowiska UM Katowice poinformował, że sprawą zajmuje się Komisja Wspólnot Europejskich oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

poniedziałek, 5 lutego 2018

Kolejne działania i wnioski

22 stycznia 2018 r. zapytaliśmy władze miasta o aktualizację dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiewicza W wykazie planowanych postępowań, prowadzonych przez Urząd Miasta Katowice w 2018 roku, pod poz. 117 (zamieszczonym na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice) ujęto planowany przetarg nieograniczony na usługę pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej – Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzysząca w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiewicza”. W związku z powyższym zapytaliśmy jakiego rejonu dzielnicy Dąbrówka Mała dokładnie dotyczy planowana budowa drogi (jakich działek) oraz jakie są przewidywane parametry ww. planowanej drogi. W odpowiedzi z dnia 29 stycznia 2018 r. Wydział Rozwoju Miasta UM Katowice poinformował, że aktualizacja dotyczy dokumentacji projektowej opracowanej na zlecenie Zakładu Zieleni Miejskiej dla łącznika ul. Styczniowej z terenem rekreacyjnym SAW „Zielony Zakątek” (etap I), w związku z prowadzoną realizacją zagospodarowania „Zielonego Zakątka”.

11 grudnia 2017 r. zwróciliśmy się do władz miasta z prośbą o rozważenie możliwości remontu nawierzchni jezdni ulicy, prowadzącej pomiędzy budynkami przy ul. Przedwiośnie 1-3-5 i ul. Przedwiośnie 1a-3a-5a, a budynkami przy ul. Przedwiośnie 7-9, ul. Przedwiośnie 7a-9a i ul. Przedwiośnie 7b-9b. Droga dojazdowa, prowadząca od ulicy Przedwiośnie w kierunku zachodnim znajduje się na działce nr 672/31, karta mapy 12, obręb Dąbrówka Mała i należy do gminy Katowice (własność gminy bez wieczystego użytkowania). Droga jest spękana, dziurawa i zniszczona, co utrudnia poruszanie się pojazdów. W odpowiedzi z dnia 30 stycznia 2018 r. pierwszy wiceprezydent miasta Bogumił Sobula poinformował, że zadanie zostało ujęte we wstępnym planie remontów na 2019 rok.

piątek, 2 lutego 2018

Co z programem ochrony przed hałasem dla osiedla Przedwiośnie?

29 stycznia 2018 r. otrzymaliśmy pismo od wiceprezydenta Mariusza Skiby w sprawie ochrony przed hałasem terenów osiedla przy ul. Pogodnej.  Pisma w tej sprawie skierowaliśmy 2 listopada 2017 r. oraz 31 stycznia 2018 r. do prezydenta Katowic. W nawiązaniu do prowadzonej od 2015 r. korespondencji w sprawie uwzględnienia w przygotowywanym na zlecenie władz Katowic „Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2017–2022” (POH) postulatów, dotyczących hałasu w rejonie ul. Pogodnej 8-8a-8b, podziękowaliśmy za uwzględnienie ww. postulatów w tymże programie, przyjętym uchwałą nr XLVIII/897/17 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2017 r. Mając na uwadze wyszczególnienie w POH wniosków mieszkańców, dotyczących omawianego problemu (wpłynęły do UM Katowice: 23 lipca 2014 r., 3 września 2015 r., 5 września 2016 r. oraz 29 maja 2017 r.) oraz oznaczenie ich opisem „Uwzględniono w obszarze działań Programu HD23”, zapytaliśmy, jakie dalsze działania w tej sprawie zamierzają podjąć władze miasta oraz czy rozważane jest w tej kwestii wystąpienie przez miasto Katowice do Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŚląskiegoW odpowiedzi z dnia 29 stycznia 2018 r. wiceprezydent miasta Mariusz Skiba poinformował, że Wydział Kształtowania Środowiska UM Katowice wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o uwzględnienie obszarów osiedla wzdłuż al. W. Roździeńskiego w opracowywanym Programie ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych, wykonywanym przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego.

czwartek, 1 lutego 2018

Kolejne działania

7 stycznia 2018 r. zwróciliśmy się do Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej (HGSM) z prośbą o rozważenie możliwości usunięcia wulgarnych napisów i graffiti z elewacji frontowej budynku przy ul. J. Korczaka 14 w Katowicach, pozostającego w zarządzie HGSM. W szczególności konieczne wydaje się usunięcie tych napisów zwłaszcza z elewacji frontowej, widocznych z głównej drogi, a także z terenu pobliskiej szkoły. Obecna sytuacja naraża dzieci na czytanie takich wulgaryzmów, zarówno w drodze do szkoły, jak i podczas nauki w szkole (wulgaryzmy są widoczne z okien szkolnych). W odpowiedzi z dnia 19 stycznia 2018 r. prezes HGSM - Adam Bomba - poinformował, że wniosek rozpatrzono pozytywnie, a elewacja zostanie oczyszczona w pierwszym kwartale bieżącego roku.

----------------------------

27 grudnia 2017 r. zwróciliśmy się do władz miasta z prośbą o rozważenie możliwości remontu schodów w rejonie placu Żołnierzy Września w dzielnicy Dąbrówka Mała. Schody zlokalizowane są od strony ul. Milowickiej, w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Milowickiej z ul. gen. Józefa Hallera. Mieszczą się na działkach 657/35 i 511/35, karta mapy 12, obręb Dąbrówka Mała. Schody są w złym stanie technicznym, szczególnie ich górna część. Ewentualny remont przyczyniłby się do poprawy bezpieczeństwa i wzrostu komfortu poruszania się po schodach. W odpowiedzi z dnia 17 stycznia 2018 r. Zakład Zieleni Miejskiej poinformował, że remontu nie będzie ze względu na brak środków finansowych.