sobota, 2 grudnia 2017

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska stwierdziła, że NIE TRZEBA badać wpływu na środowisko projektów budowy kanalizacji dla "Mieszkania Plus" przy ul. J. Korczaka

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska stwierdziła, że NIE TRZEBA badać wpływu na środowisko projektów budowy kanalizacji dla "Mieszkania Plus" przy ul. J. Korczaka. Czy to faktycznie nie wpływa na środowisko?

czwartek, 30 listopada 2017

Odpowiedzi z urzędu miasta na nasze wnioski dot. komunikacji autobusowej

 • 15 listopada 2017 r. otrzymaliśmy odpowiedź na nasz wniosek budżetowy dotyczący linii autobusowej na Bagno - rozważenia możliwości doprowadzenia linii autobusowej, obsługującej rejon kolonii Bagno (ul. Roździeńska). Miasto Katowice poinformowało, że nie ma takiej możliwości.
  ------------------------------------------------
 • 15 listopada 2017 r. otrzymaliśmy odpowiedź na nasz wniosek budżetowy w zakresie polepszenia komunikacji autobusowej na Borki (zwiększenia częstotliwości kursów linii autobusowej nr 70 lub powstanie nowej - dodatkowej linii) oraz analizy i ewentualnego przemodelowania schematu połączeń autobusowych w rejonie Borek i Burowca, w związku z nowym generatorem ruchu - planowanym basenem przy ul. Konnej i ul. gen. Józefa Hallera oraz planowanym osiedlem mieszkaniowym przy ul. Janusza Korczaka. Miasto Katowice poinformowało, że wniosek jest zasadny, ale zmiany w komunikacji będą dokonywane dopiero z uruchamianiem kolejnych obiektów "stanowiących nowe generatory ruchu".

poniedziałek, 27 listopada 2017

Odpowiedzi na część wniosków budżetowych

 • 15 listopada 2017 r. otrzymaliśmy odpowiedź na nasz wniosek budżetowy dot. podjęcia działań na rzecz zabezpieczenia i uratowania wieży wodnej przy ul. J. Korczaka. Miasto Katowice poinformowało, że wieża jest obiektem zabytkowym, lecz stanowi własność prywatną i władze miasta nie mogą podjąć działań zabezpieczających.
  ------------------------------------------------
 • 20 listopada 2017 r. otrzymaliśmy odpowiedź na nasz wniosek budżetowy dot. budowy fragmentu ekranów akustycznych wzdłuż al. W. Roździeńskiego. Miasto Katowice poinformowało, że wnioski mieszkańców budynku przy ul. Pogodnej 8-8a-8b zostały uwzględnione w programie ochrony przed hałasem, ale działania, które zmniejszą hałas, muszą być podjęte przez zarządcę drogi, tj. GDDKiA.
  ------------------------------------------------
 • 21 listopada 2017 r. otrzymaliśmy odpowiedź na nasz wniosek budżetowy dot. budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 45 oraz dot. budowy ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 60 i renowacji pobliskiego zabytkowego krzyża. Miasto Katowice poinformowało, że zadania te nie będą realizowane.

poniedziałek, 20 listopada 2017

Październik - działania, pisma, wnioski

Październik 2017 r.:
 • 2 października 2017 r. zwróciliśmy się do władz miasta z zapytaniem, dlaczego firma NDI - budująca basen przy ulicach gen. Józefa Hallera i Konnej (lub jej podwykonawcy), wywożą urobek na teren dawnego wąwozu po kolei piaskowej (na północ od ul. gen. Józefa Hallera). To inwestor ponosi odpowiedzialność za odpady, wytworzone przy realizacji inwestycji. W odpowiedzi z dnia 3 października 2017 r. Wydział Inwestycji UM Katowice poinformował, że że zarówno wykonawca robót w zakresie budowy basenu, jak i jego podwykonawca nie wywozili urobku na teren wąwozu po dawnej linii kolei piaskowej. Odpady są wywożone na składowisko, co potwierdzają odpowiednie dokumenty.
  ------------------------------------------------
 • 8 października 2017 r. ponownie zwróciliśmy się z prośbą o interwencję w sprawie popisanej elewacji budynku przy ul. Wandy 3 w Katowicach (w zarządzie ZWiZD Katowice) i rozważenie możliwości przymalowania wulgarnego napisu na elewacji ww. budynku na wysokości parteru. W ostatnim tygodniu października elewację parteru przemalowano. Poinformowała o tym Straż Miejska w Katowicach pismem z 3 listopada 2017 r.
  ------------------------------------------------
 • 8 października 2017 r. zwróciliśmy się do MZUM z prośbą o interwencję w sprawie przekrzywionej i przechylonej latarni ulicznej przy przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. J. Korczaka i ul. Wandy. Słup latarni może zagrażać przechodniom, a poprzez przechylenie wybrzusza płytę chodnikową. W odpowiedzi z dnia 19 października 2017 r. MZUM Katowice poinformował, że słup zostanie wyprostowany25 października 2017 r. słup wyprostowano.
  ------------------------------------------------
 • 8 października 2017 r. zwróciliśmy się do służb miejskich z prośbą o rozważenie możliwości uprzątnięcia terenu wokół słupa ogłoszeniowego przy przystanku tramwajowym Katowice Burowiec (kier. Szopienice). Dnia 16 października 2017 r. Straż Miejska w Katowicach poinformowała, że sprawę przekazano do Referatu Wschód. Dnia 17 października 2017 r. Miejski Zarząd Ulic i Mostów poinformował, że interwencję przekazano do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej celem podjęcia działań zmierzających do uprzątnięcia terenu. Dnia 18 października 2017 r. Straż Miejska w Katowicach poinformowała, że teren został uprzątnięty.
  ------------------------------------------------
 • 11 października 2017 r. zwróciliśmy się do służb miejskich z zapytaniem dlaczego po raz drugi przedłużono przetarg pn. "Wykonanie dziesięciu monitoringów wizyjnych włączanych do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analiz (KISMiA)". Pierwotnie data składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu była wyznaczona na 27 września br., następnie do 10 października br., a teraz do 19 października br. Zapytaliśmy czym jest to spowodowane. W odpowiedzi z dnia 16 października 2017 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego UM Katowice poinformował, że termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie dziesięciu monitoringów włączanych do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analiz (KISMiA)" został przesunięty na dzień 19 października 2017 r. w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się ze zmianami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12 października 2017 r. i przygotowania oferty.
  ------------------------------------------------
 • 13 października 2017 r. zwróciliśmy się do służb miejskich, czy na dziś (tj. połowa października 2017 r.) zostały poczynione jakieś ustalenia w sprawie przejęcia przez miasto zabudowań szybu „Poniatowski”, lub czy podjęto ewentualne decyzje, a także czy SRK wyraziła swoje stanowisko. W odpowiedzi z dnia 23 października 2017 r. Wydział Gospodarki Mieniem poinformował, że na chwilę obecną Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. wstępnie wyraziła wolę przekazania nieruchomości zabudowanej zespołem zabytkowych budynków szybu „Poniatowski” położonej w Katowicach przy ul. Szopienickiej w drodze darowizny na rzecz miasta, przy czym poinformowała, że przekazanie możliwe będzie pod koniec 2017 r.
  ------------------------------------------------
 • 13 października 2017 r. poprosiliśmy służby miejskie o interwencję w sprawie braku oświetlenia w rejonie ul. Wandy w godzinach wieczornych. W odpowiedzi z dnia 16 października 2017 r. Straż Miejska w Katowicach poinformowała, że sprawa została zgłoszona do Referatu Wschód.
  ------------------------------------------------
 • 15 października 2017 r. i ponownie 17 października 2017 r. zwróciliśmy się z prośbą do HGSM o interwencję w sprawie popisanej elewacji bocznej budynku przy ul. Deszczowej 10-12 w Katowicach (w zarządzie HGSM) i rozważenie możliwości przymalowania wulgarnych napisów na elewacji ww. budynku. W odpowiedzi z dnia 6 listopada 2017 r. Straż Miejska w Katowicach poinformowała, że zwróciła się w tej sprawie do HGSM w dniu 2 listopada 2017 r.
  ------------------------------------------------
 • 16 października 2017 r., w związku z opóźnieniem przetargu pod nazwą "Wykonanie dziesięciu monitoringów wizyjnych włączanych do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analiz (KISMiA)", zwróciliśmy się z zapytaniem jakie istotne zmiany nastąpiły w SIWZ i dlaczego one nastąpiły (co było powodem zmiany). W odpowiedzi z dnia 17 października 2017 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego UM Katowice poinformował, że szczegółowe informacje na temat przedmiotowego przetargu, w tym m.in. dotyczące zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, znajdują się na stronie internetowej BIP UM Katowice.
  ------------------------------------------------
 • 17 października 2017 r. zapytaliśmy służby miejskie o opóźnienia w wykonaniu monitoringu placu zabaw na terenie skweru Hilarego Krzysztofiaka. W odpowiedzi z dnia 20 października 2017 r. Zakład Zieleni Miejskiej poinformował, że nigdy nie wykonywał na swoich terenach monitoringu. W trakcie budowy placu zabaw (inwestycja ZZM) wybudowano konieczną infrastrukturę (studnie teletechniczne) - tak, aby po zakończeniu inwestycji można było umieścić kamery bez dodatkowych robót ziemnych. Sprawę wybudowania kamer prowadzi Wydział Zarządzania Kryzysowego UM Katowice, który jest na etapie wyłonienia wykonawcy (który będzie miał 12 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie zadania). Zakład Zieleni Miejskiej utrzymuje ponad 50 placów zabaw na terenie miasta. Nie na wszystkich jest monitoring. Natomiast dewastacje zdarzają się niezależnie od dodatkowej infrastruktury technicznej.
  ------------------------------------------------
 • 18 października 2017 r. zapytaliśmy służby miejskie o ewentualne wywożenie urobku z terenu budowy basenu w rejon wąwozu po dawnej linii kolejowej na północ od ul. gen. J. Hallera. W odpowiedzi z dnia 20 października 2017 r. Wydział Inwestycji UM Katowice poinformował, że że w październiku 2017 r. na budowie basenu przy ul. gen. J. Hallera nie były prowadzone roboty ziemne, w związku z czym z terenu budowy nie był prowadzony wywóz urobku, a przesłane zdjęcie z dnia 17 października 2017 r. nie przedstawia pojazdów należących do firmy realizującej budowę basenu.
  ------------------------------------------------
 • 19 października 2017 r. zwróciliśmy się do służb miejskich z prośbą o rozważenie możliwości pomalowania latarni usytuowanej w centralnej części skweru Hilarego Krzysztofiaka w dzielnicy Burowiec. W odpowiedzi z dnia 20 października 2017 r. Zakład Zieleni Miejskiej poinformował, iż utrzymuje skwer H. Krzysztofiaka, jednak oświetleniem zajmuje się Miejski Zarząd Ulic i Mostów, do którego przekazano zgłoszenie.
  ------------------------------------------------
 • 21 października 2017 r. zwróciliśmy się do władz miasta z zapytaniem, czy możliwe byłoby podjęcie przez Miasto Katowice rozmów z administratorem cmentarza parafialnego przy ul. Brynicy w Szopienicach na temat nagrobka artysty-malarza Pawła Wróbla. Obecnie nagrobek tej ważnej postaci jest w złym stanie technicznym. W odpowiedzi z dnia 23 października 2017 r. Wydział Kształtowania Środowiska UM Katowice poinformował, że grób jest grobem rodzinnym. Prawo do dysponowania nim (pochówku / opieki) ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej. Miasto podejmie rozmowy z administratorem cmentarza w kwestii wyjaśnienia prawa do grobu. Do tego czasu sprawa remontu nagrobka pozostaje otwarta.
  ------------------------------------------------
 • 25 października 2017 r. zwróciliśmy się do prezydenta Katowic z zapytaniem, czy nadal prowadzone jest postępowanie w sprawie naliczenia kary za nielegalne zasypywanie wąwozu po dawnej linii kolei piaskowej w dzielnicy Burowiec. Mieszkańcy informują, że zasypywanie wąwozu trwa nadal, przez cały sierpień, wrzesień i październik br. W odpowiedzi z dnia 7 listopada 2017 r. wiceprezydent miasta Mariusz Skiba poinformował, że trwa postępowanie w sprawie naliczenia kary oraz zgłoszono sprawę do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach.
  ------------------------------------------------
 • W czwartek 26 października 2017 r. przedstawiciele naszej inicjatywy uczestniczyli w wykładzie cyklu „Podziel się historią”, zatytułowanym „Ratusze w dzielnicach Katowic”, który poprowadził Michał Bulsa z Działu Historii Muzeum Historii Katowic. Spotkanie odbyło się o godzinie 15.00 w gmachu głównym Muzeum Historii Katowic przy ul. ks. Józefa Szafranka 9.